Kadry, płace, ZUS

  • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, o dzieło, porozumień zmieniających, świadectw pracy
  • listy płac, kartoteki wynagrodzeń, akta osobowe
  • PIT-11, PIT-8B, rozliczenia roczne PIT-40
  • audyt akt osobowych
  • zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowo
  • audyt rozliczeń pracowniczych z US i ZUS
Opis:

W ramach obsługi kadrowo-płacowej Nasze biuro bierze na siebie wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem stosownej dokumentacji. Realizujemy proces kadrowo-płacowy od chwili rekrutacji pracownika, wprowadzenia danych do systemu, poprzez ustalenie uprawnień pracowniczych, kalkulację płac, obliczanie podatków i składek ZUS, aż po wypłatę należności i raportowanie. Korzystamy z nowoczesnego systemu informatycznego Enova

 

Składowe usługi to: 

Obsługa kadrowa – prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie wymaganych wzorów dokumentów, świadectw pracy, ustalanie uprawnień do urlopów oraz odszkodowań, odpraw i ekwiwalentów, dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników w ZUS.

Obsługa płacowa – naliczanie wynagrodzeń, odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów, należnych zasiłków oraz świadczeń pracowniczych, sporządzanie pasków płacowych, rozliczeń z ZUS i US, sporządzanie deklaracji PIT.

Obsługa umów cywilno-prawnych – prowadzenie dokumentacji i naliczanie wynagrodzeń w ramach stosunków cywilnoprawnych.

Jednym z najistotniejszych obowiązków pracodawcy wynikającym z k.p. jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Oznacza to, że każdy pracodawca niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika akta osobowe.
Niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 6k.p.) i zagrożone jest karą grzywny.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej ma również istotne znaczenie praktyczne, gdyż pozwala ustalić konkretne uprawnienia pracownicze danej osoby, np. na podstawie świadectwa pracy (lub świadectw pracy) z poprzednich miejsc pracy określa się uprawnienia urlopowe pracownika u danego pracodawcy.