Księgi rachunkowe

Księgi handlowe przejrzyście przedstawiają sytuację finansową firmy. Niektóre przedsiębiorstwa muszą ją prowadzić z mocy ustawy, a inne wybierają taką formę prowadzenia. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych jeżeli ich przychody w poprzednim roku wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.) oraz art. 24a ust 4 updof. Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Reasumując, przedsiębiorca, który prowadził uproszczoną księgowość, lecz przekroczył wyżej wymieniony limit w roku poprzednim bądź jest zobligowany do prowadzenia pełnych ksiąg. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:

  • dzienniki,
  • księgowa główna,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.