Księgi rachunkowe

Kluczem do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest prawidłowe prowadzenie księgowości.

Oferujemy:
  • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości
  • prowadzenie ewidencji i rozrachunków zobowiązań i należności, warunkującym zachowanie płynności finansowej przez firmę
  • kalkulacja wyniku finansowego, ustalaniem zobowiązań podatkowych.
  • opracowanie raportów okresowych spółek i osób fizycznych według oczekiwań klienta
  • sporządzeniem sprawozdań finansowych 
Opis:
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2017 r., jeżeli ich przychody za 2016 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.) oraz art. 24a ust 4 updof. Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.
Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, tj. 3 października 2016 r., wynosił 4,2976 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2016). Zatem limit przychodów za 2016 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,2976 zł/euro = 8.595.200 zł.
Close Menu